Adviseur Bodem Hero

Training Duurzaam bodembeheer

Interessegebied
Akkerbouw
Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Biologisch
Interessegebied
Veehouderij

Leg je eigen boerenbedrijf in drie dagen langs de meetlat van duurzaam bodembeheer en verwerf de kennis die nodig is om te dealen met de veranderingen waar de landbouw momenteel middenin zit. Volg deze driedaagse training op Warmonderhof in Dronten. De training behandelt onderwerpen als bodemstructuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking. Welke aspecten van natuurinclusieve landbouw en van regeneratieve landbouw kunnen in de bedrijfsvoering worden ingepast?

 • 150,- 
 • 10:30 - 16:30 uur
 • Warmonderhof Dronten
 • Maximaal 15
Talent voor groei

Inhoud van de studie 

Deze training is een verdieping op de onderwerpen die ook in de themadag aan bod kwamen: structuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking. Gedurende de dag is er ruimte om eigen ontwikkelingsvragen te stellen en te bespreken. 

Deze training is los te volgen of als follow-up van de Themadag Duurzaam bodembeheer. De training gaat dieper en individueler in op dit onderwerp. Voor het volgen van deze dag is kennis van en ervaring in de praktijk van de landbouw gewenst. Basisbegrippen uit de land- en tuinbouw worden bekend verondersteld.

 

De volgende onderdelen komen aan bod: 

 • De dag begint met een andere manier van kijken. Bodem is de laatste decennia heel mechanistisch benaderd. Meten en weten, kwantitatief, maakbaar, cijfers zijn bepalend. De bodem kan ook vanuit de kwalitatieve kant worden benaderd. Welke kwaliteiten heeft je bodem? In welke ontwikkelingsfase zit je bodem? Afnemende mineralenbeschikbaarheid is een extra stimulans om de kwaliteiten van je bodem te (her)kennen.
 • Elke bodem heeft een eigen dynamiek. De stikstofdynamiek laat een deel van die dynamiek zien. NDICEA is en programma waar je “het bedrijf in kan stoppen”. Dat programma berekent op basis van bodem, ondergrond, gewas, bemesting, groenbemesters, het weer etc de stikstofdynamiek en het organische stof verloop.
 • Bodem en voedingskwaliteit. Er zijn zorgen over een afnemende voedingskwaliteit door eenzijdige bemesting en hoge opbrengsten. Wat is er bekend over de relatie bodem en voedingskwaliteit. We kijken naar inhoudsstoffen, met name vitaminen en mineralen, en naar de kwalitatieve kant van de bodem.
 • Bodemopbouw gaat langzaam, onderzoek op dat gebied vraagt een lange adem. Ze zijn er wel. Waaraan meet je af wat de verbetering van je bodem is? Hoe is dat wanneer je verse mest, compost of bokashi naast elkaar zet?
 • Welke stappen heb je al genomen en waar denk je aan? Gedurende de dag is er ruimte om eigen ontwikkelingsvragen te stellen en te bespreken. Door de eigen situatie erbij te halen kunnen de diverse mogelijkheden praktische handen en voeten krijgen.
 • De actualiteit is nogal hectisch. Die is niet leidend, maar kunnen we ook niet buitensluiten. We kijken wat de recente ontwikkelingen (verdwijnende derogatie, veranderingen in (kunst)mestbeschikbaarheid etc) betekenen voor het onderhouden van de bodemvruchtbaarheid.
 • Natuurinclusief en regeneratief boeren staat in de belangstelling. Elementen daaruit zijn ook prima in te zetten wanneer je je niet onder een dergelijk stroming schaart. Het GLB geld wordt de komende jaren steeds meer ingezet in deze richting.