Artikel 1          Algemeen en definities

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de stichting PTC+, hierna te noemen: “ATC International”, en een Opdrachtgever waarop ATC International deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ATC International, voor de uitvoering waarvan door ATC International derden dienen te worden betrokken.

1.3     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ATC International en zijn directie.

1.4     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5     Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ATC International  en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.6     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg hiervan zoveel mogelijk in overeenstemming met de context van deze bepalingen plaats te vinden.

1.7     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie zoveel mogelijk in overeenstemming met de context van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.8     Indien ATC International niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ATC International in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9     In deze algemene voorwaarden dienen de volgende begrippen als volgt verstaan te worden:

ATC International: de Stichting ATC International

Opdrachtgever: de onderneming, persoon of de instelling, waarmee ATC International een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst(en): iedere door ATC International met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Contractactiviteit: een door ATC International georganiseerde praktijktraining, opleiding, workshop, cursus, congres, studiedag of soortgelijke activiteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een "Open" en een "Gesloten" Contractactiviteit.

Open Contractactiviteit: een Contractactiviteit waaraan een ieder kan deelnemen, of waarvan een ieder gebruik kan maken die voldoet aan de door ATC International gestelde toelatingscriteria.

Gesloten Contractactiviteit: een Contractactiviteit die exclusief wordt georganiseerd voor meerdere medewerkers van eenzelfde organisatie of instelling, waarbij het programma in overleg met de instelling of organisatie wordt samengesteld.

Werkruimte: de locatie waar de contractactiviteit plaatsvindt.

Apparatuur: alle apparaten, machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur, alsmede de daartoe behorende onderdelen, welke door ATC International in het kader van een contractactiviteit worden gebruikt.

Hulpmiddelen: alle door ATC International bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte (audio)visuele hulpmiddelen.

Materialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie en werkinstructies, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst door ATC International worden gebruikt, dan wel aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2          Aanbiedingen en offertes

2.1     Alle aanbiedingen en offertes van ATC International zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven en voor zover er door ATC International niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit zijn gemaakt.

2.2     ATC International kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of de offerte opgenomen aanbod, is ATC International daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ATC International anders aangeeft.

2.4     Een samengestelde prijsopgave verplicht ATC International niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3          Overeenkomsten

3.1     Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze pas tot stand door een schriftelijke (opdracht)bevestiging van ATC International.

3.2     Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de door ATC International in te roepen ontbindende voorwaarde dat de  Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ATC International.

3.3     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van ATC International binden ATC International niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4     Bij een overeenkomst tot koop is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een overeengekomen leveringstermijn dient de Opdrachtgever bij niet-tijdige aflevering ATC International schriftelijk in gebreke te stellen. Het is ATC International toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ATC International bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4          Aanvullende overeenkomsten

4.1     Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen ATC International en de Opdrachtgever.

Artikel 5          Prijzen

5.1     De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5.2     Naast de in artikel 5.1 bedoelde opgegeven prijzen kan in bepaalde gevallen aan de deelnemers van een contractactiviteit een eigen bijdrage worden gevraagd. Indien dit het geval is, zal dit tijdig aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien bij een contractactiviteit sprake is van logies, wordt bij de berekening van de logieskosten uitgegaan van het hoogste aantal deelnemers dat op enig moment door de Opdrachtgever aan ATC International is doorgegeven.

5.3     ATC International is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen voor een contractactiviteit die volgens de overeenkomst zal plaatsvinden na een op de prijsopgave vermelde datum. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door ATC International aangekondigde aanpassing van de prijzen, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de prijswijziging een gevolg is van de aanpassing van de prijs aan een wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).

5.4     Indien ATC International bij koop met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is ATC International niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. ATC International mag na de einddatum van de termijn waarvoor de prijsopgave is opgesteld de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6          Betaling en incassokosten

6.1     Alle door ATC International verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Voor het overige dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ATC International aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ATC International aangegeven. ATC International is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. ATC International is dan gerechtigd om aan de  Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente door te berekenen, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.3     De betaling voor alle door ATC International uitgevoerde activiteiten dient voor aanvang van de contractactiviteit te zijn voldaan.

6.4     Bij een open contractactiviteit worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, indien betaling niet geschied per eenmalige automatische incasso. 

6.5     Indien bij automatische incasso na 2 pogingen de betaling niet wordt voldaan, wordt vanaf de 3e poging € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

6.6     Indien de Opdrachtgever bij de aanvang van de activiteit niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, kan de deelname aan de activiteit door ATC International worden geweigerd.

6.7     Indien de Opdrachtgever na een ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Indien de vordering uit handen wordt gegeven is de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag en de in artikel 6.2 genoemde wettelijke rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van de door ATC International gemaakte buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ATC International echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.8     Alle bijkomende kosten in verband met de betaling van een overeengekomen activiteit zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7          Wijzigingen samenstelling Contractactiviteit

7.1     ATC International bepaalt de aard, inhoud en vorm van de contractactiviteit. Indien er sprake is van een gesloten contractactiviteit vindt er met betrekking tot de aard, inhoud en samenstelling van de contractactiviteit overleg met de Opdrachtgever plaats, doch dit laat onverlet dat de vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de gesloten contractactiviteit bij ATC International blijft berusten.

7.2     De contractactiviteit wordt zoveel mogelijk verzorgd zoals omschreven in de materialen en andere publicaties met betrekking tot de contractactiviteit. ATC International behoudt zich het recht voor te allen tijde de duur en samenstelling van de contractactiviteit en de materialen te wijzigen, zonder dat dit leidt tot een fundamentele wijziging van de contractactiviteit.

Artikel 8          Aanvullende regels met betrekking tot Open Contractactiviteiten

8.1     ATC International kondigt haar open contractactiviteiten onder meer aan in haar eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten. ATC International behoudt zich het recht voor de indeling van de open contractactiviteiten voor wat betreft prijs, data, tijd en plaats te wijzigen.

8.2     Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde open contractactiviteit behoudt ATC International zich het recht voor om deze contractactiviteit te annuleren, waarbij restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld voor de contractactiviteit zal plaatsvinden. De Opdrachtgever heeft evenwel ook de mogelijkheid het reeds betaalde deelnemersgeld te gebruiken voor de eerstvolgende gelijksoortige contractactiviteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3     Indien ATC International de geplande aanvangsdatum van de open contractactiviteit wijzigt, heeft de Opdrachtgever het recht de inschrijving te annuleren, met dien verstande dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde aanvangsdatum door ATC International moet zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht tot annulering vervalt en een bedrag van € 50,00 aan annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

Artikel 9          Duurovereenkomsten

9.1     Indien ATC International met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat inzake het door ATC International periodiek of anderszins regelmatig verrichten van diensten, dan geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij ontbreken van een zodanige periode voor een periode van één jaar.

Artikel 10        Verplichtingen van de Opdrachtgever

10.1   De Opdrachtgever zal alle mogelijke medewerking verlenen aan een goede uitvoering van de overeenkomst en is verplicht zich te gedragen naar de regels en aanwijzingen zoals deze door ATC International worden kenbaar gemaakt.

10.2   De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van ATC International, die door de Opdrachtgever is toegebracht.

Artikel 11        Vooropleiding

11.1   ATC International behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever aan deelname van een contractactiviteit uit te sluiten, indien deze niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

Artikel 12        Werkruimten/Hulpmiddelen

12.1   Indien er een open contractactiviteit wordt verzorgd, draagt ATC International zorg voor de aanwezigheid van de voor de contractactiviteit benodigde hulpmiddelen en werkruimten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2   Indien er een gesloten contractactiviteit wordt verzorgd dient ATC International de Opdrachtgever de voor de contractactiviteit benodigde hulpmiddelen en werkruimten ter beschikking te stellen, tenzij de gesloten contractactiviteit niet op een vestiging van ATC International plaatsvindt.

12.3   Indien de Opdrachtgever de werkruimte voor de contractactiviteit ter beschikking stelt, is ATC International gerechtigd deze werkruimte op de dag c.q. dagen dat de contractactiviteit plaatsvindt te allen tijde te betreden, met inachtneming van de bepalingen van de Opdrachtgever. De werkruimte dient afsluitbaar te zijn. Indien nodig in verband met voorbereidingswerkzaamheden zal aan ATC International eveneens voor aanvang van een contractactiviteit toegang worden verschaft tot de werkruimte van de Opdrachtgever.

12.4   Indien de Opdrachtgever de werkruimte ter beschikking stelt, zal deze in overleg met ATC International ten behoeve van het personeel van ATC International dat de contractactiviteit verzorgt voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

12.5   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door ATC International ter beschikking gestelde hulpmiddelen en werkruimten zonder nadrukkelijke toestemming van ATC International te gebruiken c.q. te betreden. Indien de Opdrachtgever in strijd met deze bepaling gebruik maakt van bedoelde hulpmiddelen en werkruimten, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.

12.6   Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst hulpmiddelen, materialen en/of apparatuur meeneemt naar ATC International, zal deze laatste zorg dragen voor een voldoende afsluitbare ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor eventuele schade aan deze zaken aanvaardt ATC International geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ATC International.

Artikel 13        Annuleren/wijzigen van de overeenkomst 

13.1   Onder annuleren valt behalve het vervallen/afzeggen van de overeenkomst ook het wijzigen/aanpassen qua prijs en/of datum ten opzichte van de oorspronkelijke getekende offerte, opdrachtbevestiging of inschrijving. Dit kan per e-mail, fax of brief. De annulering of wijziging is alleen geldig met een door ATC International teruggezonden ontvangstbevestiging.

13.2.  Indien een Opdrachtgever een opdracht annuleert is hij, de navolgende vergoeding verschuldigd:

- Annulering of wijziging door de Opdrachtgever kan tot  zes weken voor aanvang van de training kosteloos geschieden.

- Bij annulering drie weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van het trainingsbedrag  verschuldigd. Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 50,- verschuldigd.

- Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van het trainingsbedrag verschuldigd.

Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 50,- verschuldigd.

Artikel 14        Ontbinding

14.1   Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, of indien het handelen van de Opdrachtgever dan wel van personen die namens de Opdrachtgever deelnemen aan een contractactiviteit daartoe aanleiding geeft, is ATC International gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

14.2   Naast het bepaalde in artikel 14.1 heeft ATC International het recht de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien zij surséance van betaling heeft verkregen, het bedrijf in liquidatie is getreden, of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al de in dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen die ATC International op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

14.3   Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij Opdrachtgever verbleven. Indien ATC International aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15        Aankondiging/vervanging

15.1   In geval door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, een docent een bepaalde bijeenkomst in het kader van een contractactiviteit niet kan verzorgen, zal door ATC International zo mogelijk voor vervanging worden zorg gedragen. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, heeft ATC International het recht om in overleg met de Opdrachtgever de betreffende bijeenkomst naar een andere datum te verplaatsen.

Artikel 16        Aansprakelijkheid

16.1   Indien ATC International aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld is.

16.2   ATC International is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van ATC International, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid, of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin van het woord, waarvan ATC International zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

16.3   De aansprakelijkheid van ATC International uit hoofde van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

16.4   De aansprakelijkheid van ATC International is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.5   De aansprakelijkheid van ATC International voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

16.6   Voor zover van toepassing op de te verkopen zaken geeft ATC International zelf nimmer garantie doch verplicht ATC International zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard de volledige koopsom door de Opdrachtgever zal zijn betaald.

16.7   Vanaf het moment dat verkochte goederen, voor aflevering of ter afhaling gereed staan, staan en reizen zij voor het risico van de Opdrachtgever. ATC International behoudt zich het recht voor de gereedstaande zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.

16.8   De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of daarna, zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

16.9   Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan ATC International te melden. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever na ontdekking, doch binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan ATC International. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

16.10               Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ATC International worden geretourneerd.

16.11               De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ATC International of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17        Overmacht

17.1   ATC International is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

17.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ATC International geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ATC International niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ATC International of van derden daaronder begrepen. ATC International heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ATC International zijn verbintenis had moeten nakomen. 

17.3   Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van ATC International opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ATC International niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.4   Indien ATC International bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18        Geheimhouding

18.1   Zowel ATC International als de Opdrachtgever zullen al die maatregelen treffen die nodig zijn om de geheimhouding te verzekeren van alle over en weer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen dergelijke informatie niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 19        Eigendomsvoorbehoud

19.1   Alle door ATC International krachtens een overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc. blijven eigendom van ATC International totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan ATC International heeft voldaan.

19.2   Het door ATC International geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

19.3   De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ATC International veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht om ATC International hiervan terstond op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ATC International ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ATC International gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ATC International bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

19.4   Voor het geval ATC International zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ATC International en door ATC International aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ATC International zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 20        Intellectuele eigendomsrechten

20.1   Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan ATC International. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht de Opdrachtgever zich ertoe het lesmateriaal, de documentatie of de materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC International.

20.2   Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC International. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van ATC International te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

20.3   Voor elke handeling in strijd met dit artikel is de Opdrachtgever een boete verschuldigd van  € 5.000,00 onverminderd het recht van ATC International om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 21        Reclame

21.1   De Opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te beoordelen en bij aanwezigheid van gebreken, daaronder in ieder geval verstaan een verkeerde interpretatie van behoeften en/of wensen, ATC International daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

21.2   Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag waarop zij bekend is geworden met de gebreken ATC International heeft gewezen op deze gebreken, wordt de Opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en het resultaat van de overeenkomst en vervalt ieder recht op reclame.

21.3   In geval van reclame dient ATC International in staat te worden gesteld deze te controleren. Indien ATC International het gebrek, waarop de reclame betrekking heeft, erkent, zal daaromtrent een door beide partijen te ondertekenen schriftelijke verklaring worden opgesteld, waarin de afhandeling van de reclame wordt vastgelegd.

Artikel 22        Wet bescherming persoonsgegevens

22.1   ATC International zal gegevens van de Opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De Opdrachtgever is verplicht aan ATC International, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. ATC International zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen.

Artikel 23          Beroep op Algemene voorwaarden

23.1   Naast ATC International kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ATC International en de Opdrachtgever door ATC International zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 24        Toepasselijk recht en geschillen

24.1   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ATC International partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

24.2   De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtgever is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ATC International het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

24.3   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25        Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

25.1   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

25.2   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ATC International.                         

25.3   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

25.4   ATC International is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de Opdrachtgever ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.