Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een cursus bij Aeres Training Centre.

Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Aeres Training Centre een cursus inkoopt ten behoeve van een of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

 • De minimum leeftijd van de cursist is 18 jaar.

 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende of per e-mail bevestigde inschrijfformulier is ontvangen.

 • Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus ontvang je een uitnodigingsbrief.

 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Indien een cursus is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht. Besluit de cursist dezelfde cursus met een andere startdatum of een andere cursus te willen volgen, dan dient de cursist zich opnieuw in te schrijven.

 • Door inschrijving geeft de cursist of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

 • Je naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. Deze lijst is ter controle van de gegevens en wordt niet (standaard) verstrekt aan de deelnemers.

 • De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Aeres Training Centre.

Financiële voorwaarden

 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels een factuur, vóór de eerste dag van de cursus, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.

 • Het lesgeld is vrijgesteld van BTW, indien je een cursus beroepsmatig volgt. In dat geval geldt de prijs zoals gepubliceerd. Dit geldt ook als je de cursus in de toekomst beroepsmatig wilt gebruiken. Met uitzondering van de cursussen basis BHV en herhaling BHV, deze zijn niet vrijgesteld van BTW. 

 • Aeres Training Centre is gerechtigd cursisten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

 • Bij betaling in termijnen wordt de cursusprijs met 5% verhoogd met een minimum van € 50.

 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de werkgever zijn betalingsplicht jegens Aeres Training Centre niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de cursist de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

Annulering door cursist/opdrachtgever

 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld. 

 • Indien de cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

 • Bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursus wordt een bedrag van €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de cursus is 50% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus is 75% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is 90% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd.

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Aeres Training Centre.

 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres Training Centre.

 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Kwaliteit

 • Aeres Training Centre  doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de cursist desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus dan kan de cursist zich schriftelijk wenden tot het management van Aeres Training Centre.

 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door je verschuldigde cursusprijs.

 • Voor de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Arnhem worden gebracht.

Algemene voorwaarden

 • Deze versie is geldig vanaf 1 december 2015.